รายงาน::ประชากรในเขตรับผิดชอบหรือคนไทยที่เข้ารับบริการในปีงบประมาณมีเลขประชาชนไม่ครบ 13 หลัก หรือไม่ถูกต้องตามนิยาม

 แสดง 1 ถึง 7 จาก 7 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนครั้งจำนวนข้อผิดพลาดร้อยละข้อผิดพลาด
เมืองแม่ฮ่องสอน55052320.06
ขุนยวม27167120.04
ปาย34537140.04
แม่สะเรียง58722370.06
แม่ลาน้อย42802300.07
สบเมย390191580.4
ปางมะผ้า1870390.05